Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános

A kereskedelmi- és szállítási folyamatokért a „Relic Hunter Team” felelős, melynek tulajdonosa: Pogár Attila, székhelye: Németország, 94357 Konzell, Auggenbach 16.

A weboldalon és a Relic Hunter Team minden további csatornáján nyilvánosságra hozott adatállomány a csapat szellemi tulajdonának minősül.

A vásárlással és szállítással, további felelősségvállalással kapcsolatos vitás kérdésekben az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ÁSZF) foglaltak az irányadók. A vásárlással, vagy a szolgáltatások igénybevételével a vevő elfogadja ezt.

A vevő tudomásul veszi azt is, hogy ezen dokumentum csak digitális formában érhető el.

Amennyiben tisztázatlan pontok merülnek fel, a felek közös megegyezés alapján keresnek megoldást, melyet írott formában is rögzítenek.

 

Szállítás

A megvásárolt termékek célba juttatásáért a Relic Hunter Team felelős. Személyes átvétel esetén lehetőséget biztosít az áru ellenőrzésére és garanciát vállal annak a szerződésben foglalt állapotáért.

Amennyiben a személyes átvétel nem megoldható, akkor az árut szállítmányozó cégnek továbbítja. A szállítási többletköltségek a vevőt terhelik.

Postai úton/szállítmányozó által továbbított áruért felelősséget nem vállal, de azokat biztosítva küldi, így mindkét fél érdekei biztonságban vannak.

 

Ajánlatok

Az oldalon található ajánlatok változási jogát a Relic Hunter Team teljes mértékben fenntartja. Az ajánlatok és különböző akciók addig érvényesek, amíg az oldalon megtalálhatók.

 

Árak

Az oldalon található árak bruttóárak, tehát a járulékos adót tartalmazzák, de a szállítási, illetve postaköltségeket nem. Ez utóbbiak a vevőt terhelik.

 

Garancia és visszavásárlás

A fentiekben taglalt módon, a Relic Hunter Team garanciát vállal, amennyiben az árut személyesen adja át a vevőnek, vagy ameddig azt a szállítmányozó félnek továbbítja. Amennyiben az áru nem felel meg a szerződésben megállapított minőségnek és a vevő bizonyítani tudja, hogy a kárt nem ő okozta, abban az esetben a Relic Hunter Team köteles a sérült áru előre meghatározott értékét a járulékos költségekkel együtt (postaköltség) a vevőnek visszatéríteni, vagy közös megegyezés alapján kompenzálni. Amennyiben nem bizonyítható a Relic Hunter Team felelőssége az adott esetben, az minden további vita lehetőségét kizárja.

 

Elállástól való jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt nyilatkozat segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, személyesen, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Fogyasztó a Szolgáltató részére.

A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

 

Elállási jog gyakorlásának a menete:

Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 

Részletfizetés / foglaló / előleg

A Relic Hunter Team, hogy a vásárlók helyzetét könnyebbé tegye, lehetőséget biztosít részletfizetésre és foglalót is alkalmaz. Utóbbi a termékek bruttóárának 20%-a, mely után a maradék kifizetése a szállítás napjáig, vagy személyes átvétel esetén legkésőbb a helyszínen esedékes.

A foglaló védi a vevő és a Relic Hunter Team érdekeit is. Amennyiben a megállapodás megkötése után meghiúsul a vásárlás és azért a vevő a felelős, a Ptk. erre vonatkozó rendelkezése alapján a foglaló a Relic Hunter Team-et illeti. Ha a Relic Hunter Team áll el idő közben az üzlettől, abban az esetben a foglaló kétszerese illeti a vevőt. A számlázás során a foglaló mindig jól látható és érthető módon feltűntetésre kerül.

Amennyiben olyan árura van igénye a vevőnek, mely nincs készleten, igénybe veheti „ereklyevadászat” nevű szolgáltatásunkat. Ide tartozik minden korábban kifutott termék a vevő külön kérésére történő felkutatása, vagy a jövőben megjelenő termékek előrendelése. Mivel ezen tevékenységek a szolgáltatás jogkörébe tartoznak, így az elállási jog gyakorlására nincs lehetőség.

Részletfizetéses vásárlás esetén a felek kötelesek az előre a szerződésben foglaltak szerint eljárni (részletek mértéke, gyakorisága, szállítási határidő, stb.). Amennyiben ez nem történik meg, az a szerződés azonnali megszűnését vonhatja maga után. Ez esetben a bruttóár 20%-a, azaz a foglaló a Relic Hunter Team-et illeti. Ezen felül a vevő kötbér kifizetésére kötelezhető, melynek mértéke az előzetes szerződésben feltűntetésre kerül. A kötbér mértéke a foglaló értékével csökken. A részletek csökkentésére, vagy a fizetési határidő kitolására a Relic Hunter Team lehetőséget biztosít, ha a vevő ilyen irányú kérelmet fogalmaz meg felénk.

Nagyobb értékű áru a vevő külön kérésére történő beszerzése esetén előleg befizetése kérvényezhető, melynek mértéke közös megállapodás alapján kerül meghatározásra.

Ez az eset nem tartozik sem a foglaló, sem a részletfizetés jogkörébe, tehát azok szabályai az előlegtől függetlenül érvényesek.

 

Tulajdoni viszony

Minden áru a Relic Hunter Team tulajdonát képezi, amíg annak ára a felmerülő többletköltségekkel együtt 100%-ig kifizetésre nem kerül.